Pengambilan Pelajar Baru

Pengambilan Pelajar Baru

Asrama Lelaki

Asrama Lelaki

Banguan B (kelas)

Banguan B (kelas)

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Kelas Dan Asrama Pelajar Hafizah

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Bangunan Alimah Dan Hafizah (Wanita)

Ahad, 25 Disember 2011

Imam Bukhri Dan Sejarahnya
   Namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari @ Imam Bukhari merupakan ahli hadis yang hebat. Imam Bukhari dilahirkan di Bukhara', pada 13 Syawal 194H dan membesar dalam suasana keluarga yang amat mencintai ilmu agama. Abihi, Ismail bin Ibrahim sangat mengambil berat mengenai hal-hal yang berkaitan suruhan dan larangan Allah SWT serta Rasul-Nya.
   Pernah ayahnya itu berkata: "Aku tidak pernah mengenal daripada hartaku barang satu dirham pun yang haram dan tidak pula satu dirham yang subahat. Dengan demikian itu jelaslah bahawa imam Bukhari hidup dan lahir dari keluarga yg berilmu dan kuat dalam pegangan agama dan wara. Tidak hairanlah dia memeliki sifat yang wara dan mewarisi sifat-sifat mulia dari ayahnya itu. Ia dilahirkan di Bukhara selepas solat Jumaat. setelah bayi yg baru lahir itu membuka matanya dia telah kehilangan penglihatannya. Ayahnya sangat bersedih hati.
   Ibunya selalu menagis dan dia berdoa kepada Allah dan memohon agar bayinya boleh melihat. Kemudian ibu imam Al-Bukhri bermimpi didatangi oleh Nabi Ibrahim yg berkata “Wahai ibu, Allah telah menyembuhkan penyakit putramu dan kini ia sudah dapat melihat kembali semua itu berkat doamu.” Pada keesokan harinya penglihatan bayinya telah sihat.

    Imam Bukhari amat dikenali kerana mampu menghafal ratusan ribu hadith sahih dan tidak sahih beserta nama-nama orang yang meriwayatnya tanpa ada sebarang kesilapan.Bukan itu sahaja, Imam Bukhari juga mampu mengumpul 6 juta hadith.Walaubagaimanapun, Imam Bukhari hanya menghimpunkan hadith yang sahih sahaja di dalam bukunya. 'Sahih Bukhari' merupakan buku hadith Imam Bukhari yang menghimpunkan lebih 7000 hadith sahih dan menjadi antara buku hadith yang terpenting.
   Diceritakan Imam Bukhari berkata “Aku bermimpi melihat Rasulullah SAW.; seolah-olah aku berdiri di hadapannya sambil memegang kipas yg ku gunakan untuk menjaganya. Kemudian aku tanyakan mimpi itu kepada guruku ia menjelaskan bahwa aku akan menegakankan kebenaran dalam hadith Rasulullah dan membuang kebohongan dari hadith Rasulullah SAW. Pada masa itu hadith palsu sangat bnyak dan berlua-luasa. Mimpi ini yang memberi aku dorongan untuk melahirkan kitab Al-Jami’ as-Sahih Bukhri.”

    Untuk mengumpul dan menulis hadith bukanlah satu pekerjaan yang mudah. Imam Bukhari menghabiskan masa bertahun-tahun dengan merantau dan mencari orang yang menghafal hadith Rasulullah SAW.
   Pernah satu ketika,beliau berjalan berjalan hampir berbulan-bulan lamanya dari Bukhara menuju ke Baghdad, semata-mata untuk mendapatkan satu hadith daripada seseorang.Tetapi, apabila tiba di tempat yang ditujunya,beliau terlihat lelaki yang dicarinya itu sedang memnggil seekor kuda dengan cara tipu muslihat. Lelaki itu mengangkat dan menggerak-gerakkan kainnya seolah-olah kainnya penuh dengan rumput.Sudah tentu kuda tersebut akan datang kepadanya kerana menyangka tuannya itu membawa rumput. Melihatkan keadaan itu, Imam Bukhari terus membatalkan niatnya untuk mengambil hadith daripada lelaki tersebut. Lalu, Imam Bukhari pulang ke Bukhara walaupun telah melalui perjalanan yang begitu jauh dan lama.
    Setiap kali ingin menghafal atau menulis hadith, Imam Bukhari tidak lupa untuk berwudhu' dan solat serta berdoa kepada Allah SWT. Sebelum menghimpunkan buku 'Sahih Bukhari', Imam Bukhari ada bermimpi. Dalam mimpinya itu, Imam Bukhari menghalau lalat yang mengganggu Rasulullah SAW. Bila ditafsirkan, mimpinya itu menjelaskan bahawa suatu hari nanti Imam Bukhari akan menjadi penyelamat kepada segala kekeliruan orang ramai terhadap Rasulullah SAW.


    Antara karangan terkemuka Imam Bukhari ialah kitab Al-Jami'ush(Sahih Bukhari) iaitu kitab hadis tersahih di antara kitab-kitab hadith yang lain. Selain itu, Imam Bukhari juga menyusun kitab Al-Adabul-Mufrad, At-Tarikh al-Kabir,Ad-Dhuafa'(hadith-hadith lemah), dan sebagainya.
   Imam Bukhari wafat di Khartank,sebuah desa di negeri Samarkand, pada malam Aidul Fitri tahun 256H. Imam Bukhari wafat ketika berumur 62 tahun.

Isnin, 19 Disember 2011

Sajarah Imam Muslim
   Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia, dalam sejarah Islam kala itu termasuk dalam sebutan Maa Wara'a an Nahr, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah.
   Pada masa Dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun. Seperti halnya Baghdad di abad pertengahan, Naisabur, juga Bukhara (kota kelahiran Imam Bukhari) sebagai salah satu kota ilmu dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Di sini pula bermukim banyak ulama besar.

    Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadith memang luar biasa. Sejak usia muda, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadith, ketika usianya kurang dari lima belas tahun. Beruntung, beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan. Ketika berusia sepuluh tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadith, yaitu Imam Ad Dakhili. Setahun kemudian, beliau mulai menghafal hadith Nabi SAW.

    Pada masa Imam Muslim masih muda beliau banyak bertanya hadith kepada ulama-ulama di berbagai tempat dan negara beliau menjadi amalan bagi dirinya untuk mencari perawi yang bersambung dan tidak terputus sebuah hadith. Beliau juga pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara yang lain. Imam Muslim banyak bertemu dan mengunjungi ulama-ulama kenamaan untuk berguru hadith kepada mereka. Di Khurasan, beliau berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Syam beliau berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu 'Ansan. Di Irak beliau belajar hadith kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz beliau belajar kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas 'Abuzar; di Mesir beliau berguru kepada 'Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan ulama ahli hadits lainnya.

    Bagi Imam Muslim, Baghdad memiliki arti tersendiri. Di kota inilah beliau berkali-kali berkunjung untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadith. Kunjungannya yang terakhir beliau lakukan pada tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Imam Muslim sering mendatanginya untuk bertukar pikiran sekaligus berguru padanya.


    Imam Muslim yang dikenal sangat tawadhu' dan wara' dalam ilmu itu telah meriwayatkan puluhan ribu hadits. Menurut Muhammad Ajaj Al Khatib, guru besar hadits pada Madrasah Damaskus, Syria, dalam karya besar Imam Muslim, adalah kitab Shahih Muslim, berjumlah 3.030 hadith tanpa pengulangan. Bila membuat kiraan dengan pengulangan, katanya, berjumlah sekitar 10.000 hadits. Sementara menurut Imam Al Khuli, ulama besar asal Mesir, hadith yang terdapat dalam karya Muslim tersebut berjumlah 4.000 hadits tanpa pengulangan, dan 7.275 dengan pengulangan. 

   Jumlah hadits yang beliau tulis dalam Shahih Muslim itu diambil dan di tapis dari sekitar 300.000 hadits yang beliau ketahui. Untuk menapis (mengkaji tentang sanad supaya tidak terputus dan bukan hadith itu bukan yang palsu) hadith-hadith tersebut, Imam Muslim memerlukan masa lebih kurang 15 tahun.
 

Kitab Shahih Muslim

    Imam Muslim memiliki jumlah karya yang sangat penting dan banyak. Namun yang paling utama adalah karyanya, Shahih Muslim. Dibanding kitab-kitab hadits shahih lainnya, kitab Shahih Muslim memiliki kelebihannya yang tersendiri,. Beliau juga tidak mencantumkan tajuk-tajuk hadith sehingga habisnya perbahasan dan huraian dari beliau. Disamping itu, perhatiannya lebih kepada mutaba’at dan syawahid.

   Walaupun dia memiliki nilai berbeza dalam kaedah penyusunan kitab hadithnya, beliau mengemukakan hadith yang bersanad. Kerana beliau meriwayatkan setiap hadith di tempat yang paling layak dengan menghimpun sanad-sanadnya.Ada sebahagian ulama mengatakan kitab Shahih Muslim berada di bawah sedikit dari kitab al-Bukhari. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahawa kitab Imam Muslim lebih tinggi dari kitab imam al-Bukhari.

    Berdasarkan hitungan Muhammad Fuad Abdul Baqi, kitab Shahih Muslim memuat 3.033 hadits. kaedah pembilangan ini tidak didasarkan pada sistem isnad sebagaimana dilakukan ahli hadits, namun beliau mendasarkannya pada subjek-subjek. maksudnya jika berdasarkan isnad, jumlahnya boleh  menjadi banyak dan berlipat kali ganda.
  
Antara al-Bukhari dan Muslim

    Imam Muslim, sebagaimana dikatakan oleh Prof. Mustafa ‘Adzami dalam bukunya Studies in Hadith Methodology and Literature, Antara al-Bukhari dan Muslim, dalam dunia hadits memiliki kesetaraan dalam keshahihan hadith, walaupun kitab hadith al-Bukhari di katakana lebih tinggi sedikit dari kitapb sohih muslim. Namun, kedua kitab hadith tersebut di gelar sebagai kitab paling sahih selepas Al-Quran.
    Para ulama berbeza pendapat mana yang lebih unggul antara Shahih Muslim dan Shahih Bukhari. Jumhur Muhadditsun berpendapat, Shahihul Bukhari lebih unggul, sedangkan sejumlah ulama Maroco dan yang lain lebih mengunggulkan Shahih Muslim. Hal ini menunjukkan, sebenarnya perbezaannya sangatlah sedikit, dan walaupun itu terjadi, hanyalah pada sistem penulisannya saja.

    Al-Hafizh Ibnu Hajar mengulas kelebihan Shahih Bukhari dari Shahih Muslim adalah kerana imam Al-Bukhari mensyaratkan kepastian bertemunya dua perawi secara bersemuka sebagai guru dan murid dalam hadits Mu’an’an; agar dapat dketahui bahwa sanadnya bersambung. Sementara Muslim menganggap cukup dengan mengambil dari syeikh yang lain tapi sandnya tidak jatuh dan ia adalah hadith yang sahih.
   Ibnu Hajar berkata; bahwa Imam Muslim lebih berhati-hati dalam menyusun kata-kata kerana menyusunnya di negeri sendiri dengan adanya berbagai sumber di masa guru-gurunya masih hidup. Beliau juga tidak membuat kesimpulan dengan memberi tajuk-tajuk bab.

Karya Imam Muslim

Imam An Nawawi menceritakan dalam Tahdzibul Asma Wal Lughat bahwa Imam Muslim memiliki banyak karya tulis, diantaranya:
 1. Kitab Shahih Muslim (sudah dicetak)
 2. Kitab Al Musnad Al Kabir ‘Ala Asma Ar Rijal
 3. Kitab Jami’ Al Kabir ‘Ala Al Abwab
 4. 4. Kitab Al ‘Ilal
 5. Kitab Auhamul Muhadditsin
 6. Kitab At Tamyiz (sudah dicetak)
 7. Kitab Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahidin
 8. Kitab Thabaqat At Tabi’in (sudah dicetak)
 9. Kitab Al Muhadramain
Kemudian Adz Dzahabi pun menambahkan dalam Tahdzibut Tahdzib bahwa Imam Muslim juga memiliki karya tulis lain yaitu:
 1. Kitab Al Asma Wal Kuna (sudah dicetak)
 2. Kitab Al Afrad
 3. Kitab Al Aqran
 4. Kitab Sualaat Ahmad bin Hambal
 5. Kitab Hadits ‘Amr bin Syu’aib
 6. Kitab Al Intifa’ bi Uhubis Siba’
 7. Kitab Masyaikh Malik
 8. Kitab Masyaikh Ats Tsauri
 9. Kitab Masyaikh Syu’bah
 10. Kitab Aulad Ash Shahabah
 11. Kitab Afrad Asy Syamiyyin

Wafatnya Imam Muslim

   Imam Muslim wafat pada Ahad, pada tanggal 24 Rajab 261 H. Semoga Allah SWT merahmatinya, mengampuni segala kesalahannya, serta menggolongkannya ke dalam golongan orang-orang yang sholeh. Amiin.

Ahad, 18 Disember 2011

Sejarah Imam Ibnu Majah


   Nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i al-Qazwini dari kampung Qazwin, Iran. Lahir tahun 207 dan wafat tahun 275 pada hari selasa 8 hati sebelum berakhirnya bulan Ramadhan. Beliau adalah salah seorang muhaddith yang terulung, mufassir dan seorang yang sangat alim.
Ibnu Majah
   Karya utamanya dalam bidang hadis adalah Sunan Ibn Majah yang dikenal sebagai salah satu dari enam kitab kumpulan hadis yang terkenal dengan julukan al-Kutub as-Sittah (Kitab Yang Enam). Lima kitab hadis yang lain dari kumpulan tersebut adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan at-Tirmizi , dan Sunan an-Nasa’i.


   Ibnu Majah mula belajar sejak beliau masih muda lagi. Ada yang mengatakan bahawa beliau belajar hadis sejak usia 15 tahun pada seorang guru bernama Ali bin Muhammad at-Tanafasi.
Pada usia 21 tahun dia mula mengembara untuk menulis dan mengumpulkan hadis. Negeri-negeri yang pernah dikunjunginya untuk tujuan itu di antaranya adalah Teheran, Basra, Kufah, Baghdad, Khurasan, Syria, dan Mesir.
 
   Dengan cara tersebut, dia telah mendapatkan hadis-hadis dari ulamak terkenal di kota-kota dan negeri-negeri tersebut seperti Abu Bakar bin Abi Syaibah, Hisyam bin Ammar, Basyar bin Adam dan lain-lain lagi.
   Abu Ya’la pernah berkata,” Ibnu Majah seorang ahli dalam ilmu hadith dan mempunyai banyak kitab”. . Beliau menyusun kitabnya dengan bersistemkan ilmu fikah, yang tersusun atas 32 kitab dan 1500 bab dan jumlah hadith yang di riwayatkan beliau sekitar 4.000 buah hadith. Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi mengatakan di dalam kitab Ibnu Majah ada sebanyak 4241 hadith di dalamnya.Di dalam Sunan Ibnu Majah ini terdapat hadith yang shahih, hasan, dhaif. Ibnu Majah pengarang kitab Sunan, 
   Susunannya itu menunjukan keluasan ilmunya dalam bidang Usul dan furu’, kitabnya mengandung 30 Kitab; 150 bab, 4.000 hadits, semuanya baik belaka. Al-Imam al-Bushiri (w. 840) menulis ziadah (tambahan) hadits di dalam Sunan Abu Daud yang tidak terdapat di dalam kitabul khomsah (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa’i dan Sunan Tirmidzi) sebanyak 1552 hadits di dalam kitabnya Misbah az-Zujajah fi Zawaid Ibni Majah serta menunjukkan darjatnya adalah shahih, hasan dan dhaif

   Di antara kitab-kitab yang disusun pada peringkat ini adalah kitab-kitab zawa’id, yang terkenal di antaranya adalah kitab Zawa’id Ibnu Majah. Kitab ini disusun oleh Abu Ahmad bin Muhammad al-Busiri dalam kitab yang berjudul Misbah az-Zujajah fi Zawa’id Ibn Majah (Lampu Kaca dalam Tulisan Ibnu Majah). Hadis-hadis yang hanya diriwayatkan sendiri oleh Ibnu Majah seperti tersebut di atas kebanyakannya daif (lemah).
   Hal ini dapat diketahui daripada keterangan-keterangan gurunya, Ibnu Mulaqqin, dalam kitabnya yang berjudul Ma Tamussu Ilaihi al-Hajah ala Sunan Ibn Majah (Apa Yang Diperlukan dalam Sunan Ibnu Majah). 
   Sebagaimana kitab-kitab kumpulan hadis lainnya, kitab-kitab syarah (penafsiran) Sunan Ibn Majah juga banyak muncul pada abad-abad sesudahnya. Di antara kitab-kitab syarah itu adalah Misbah az-Zujajah Syarh Sunan Ibn Majah susunan as-Sayuti dan Syarh Sunan Ibn Majah (Penjelasan tentang Kitab Sunan Ibnu Majah) susunan Muhammad Abdul Hadi as-Sindi.

Jumaat, 16 Disember 2011

Sejarah imam Nasa'i dan kitabnya
   Imam Nasa'i sangat suka tinggal di mesir.kemudian ia tinggal di mesir sehingga setahun sebelum menjelang kewafatnya maka beliau berpindah ke Damsyik. Ditempat yang baru ini ia mengalami suatu peristiwa yang sangat tragis menyebabkan imam Nasa’i menjadi syahid.

   Tidak ada kesepakatan pendapat tentang dimana ia meninggal dunia. Imam Daraqutni menjelaskan bahwa di saat mendapat perkara tragis di Damsyik itu ia meminta supaya di bawa ke Makkah. Permohonan ini dikabulkan dan ia meninggal di Makkah kemudian di kebumikan di suatu tempat antara Shofa dan Marwah.pada tahun 303H

        Imam az-Zahabi tidak sependapat dengan pendapat diatas. Menurutnya yang benar adalah bahwa Nasa'i meninggal dunia di Ramlah, suatu tempat di Palestine. Ibnu Yunus dalam tarikhnya setuju dengan pendapat ini. Selain pendapat ini menyatakan bahwa ia meninggal di Ramlah, tetapi yang jelas ia dikebumikan di Baitul Maqdis. Ia wafat pada tahun 303 H.

   Imam Nasa’I adalah seorang yang tampan. Warna kulitnya kemerah merahan dan ia suka mengenakan pakaian garis garis buatan Yaman. Ia adalah seorang yang banyak melakukan ibadah. Ia sering ikut berperang bersama sama dengan gabenor Mesir. 
   Imam Nasa’i tak saja ahli dan penghafal Hadits, ia juga mengetahui para perawi hadith yang dia meriwayat dan kelemahan kelemahan Hadits yang diriwayatkan, tetapi ia juga ahli fiqih yang luas pengalamannya. Imam Nasa’I adalah bermadzhab Syafi'i dan ia mempunyai kitab yang menerangkan tentang hokum hakam yang ditulis berdasarkan madzhab Safi'i Rahimahullah.

karangan imam Nasa'i yang terkenal adalah:
 
1. As Sunanul Kuba
2. As Sunanus Sughro, terkenal dengan nama Al Mujtaba
3. Al Khasa'is
4. Fada'ilus Sahabah
5. Al Manasik

Khamis, 15 Disember 2011

Sejarah Abu Daud Dan Kitab Sunan Abu Daud   Nama penuh beliau Sulaiman bin al-Asy’ath bin Ishak bin Basyir al-Azdi al-Sijistani.  Beliau lahir sebagai seorang ahli hadith, juga dalam masalah fiqh dan ushul serta masyhur akan kewarakannnya dan kezuhudannya. Kefaqihan beliau terlihat ketika mengkritik sejumlah hadith yang berkaitan dengan masaalah hukum, selain itu beliau juga terlibat dalam penjelasan bab-bab fiqih atas sejumlah karyanya, seperti Sunan Abu Dawud. .


   Al-Imam al-Muhaddist Abu Daud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H di Bashrah. Sepanjang sejarah ilmu hadith para ulama dan para pakar hadist mereka berusaha mendalami makna hadist dalam berbagai sudut pandangan, kaedah serta pendekatan yang berbeza, sehingga mereka telah membuka jalan bagi generasi hadapan dapat belajar ilmu hadith dan juga dapat memahami ilmu-ilmu lain dengan baik dan benar. Di samping itu, mereka telah berusaha gigih dengan menghimpunkan hadith-hadith dan juga menbetulkan hadith-hadith yang ada kecacatan serta kerosakan. 
  Perkara tersebut dilakukan demi menjaga kewibawaan dari hadith tersebut.Salah satu kitab yang terkenal adalah yang di susun oleh imam Abu Daud iaitu Sunan Abu Daud.Kitab ini memuatkan 4800 buah Hadis yang di pilih dari 50.000 buah Hadith.  Semoga Allah melimpahkan rahmat keatas beliau, Amin.                                                                                                        

   kitab beliau Ta’wil Mukhtalaf al-Hadith adalah sebagai hujah pada puak Mu’tazilah yang bertentangan dengan beberapa hadith dan al-Quran. Beliau juga sedaya upaya untuk memisahkan hadith yang palsu, yang mana pada zaman itu hadith palsu amat berluasa sehingga sampai pada kurun al-Imam Bukhari, dan juga di susun oleh ulama-ulama yang lain. Beliau juga sudah berkecimpung dalam bidang hadith sejak berusia belasan tahun. pada tahun 221 H, di baghdad. Kemudian beliau juga mengunjungi berbagai negara untuk mengambil secara langsung dari ulama di negara tersebut.

   Beliau juga berguru selama bertahun-tahun di negara tersebut. Diantara guru-gurunya adalah Imam Ahmad bin Hambal, al-Qa’nabi, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Walid ath-Thayalisi, Sulaiman bin Harb, Abu Zakariya Yahya bin Ma’in, Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb, ad-Darimi, Abu Ustman Sa’id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan lain-lain. Sebagai seorang yang ahli dalam hukum hakam, 
   Abu Dawud pernah berkata:: Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niatnya; termasuk eloknya Islam seseorang itu dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat; tidaklah keadaan seorang mukmin itu menjadi mukmin hingga ia redho terhadap saudaranya apa yang ia redho terhadap dirinya sendiri, yang halal sudah jelas dan yang harampun sudah jelas pula, sedangkan diantara keduanya adalah syubhat.

   Beliau mengarang karya-karya yang sangat memberi manfaat kepada umat manusia , baik di dalam bidang fiqh, usulfiqh,tauhid dan terutamanya ilmu hadith. beliaulah yang paling banyak menarik perhatian, dan merupakan salah satu diantara himpunan kitap-kitap hadith yang berteraskan hukum yang terkenal sehingga sekarang. Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah berkata: Kitab Abu Daud Sulaiman bin Asy’ats as-sijistani rahimahullah boleh dijadikan dalam pembahasan dan juga boleh menjadikan sebagai hukum, 
   Beliau juga diktiraf sebagai ulama dan imam di dalam duniaIslam, maka hendaklah para mushannif mengambil hukum hakam daripada karangan beliau, kepadanya hendaklah para, karena sesungguhnya ia telah mengumpulkan sejumlah hadith ahkam, dan beliau menyusun hadith dengan sebaik-baik susunan, serta beliau sanagat berhati-hati dalam menyusun setiap hadith yang di riwayat oleh beliau. Semoga Allah melimpahkan rahmat atas mereka dan mem- berikannya pula atas para penuntutnya.

Rabu, 14 Disember 2011

Sejarah Imam at-Tirmizi   Nama lengkapnya adalah Imam al-Hafidz Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhak As-Sulami at-Tirmidzi, salah seorang ahli hadith yang terkenal, dan beliau mengarang berbagai kitab yang masyur, lahir pada 279 H di kota Tirmiz.
   Bapa saudaranya Abu ‘Isa at-Tirmidzi berbangsa Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Di kota inilah cucunya bernama Abu ‘Isa dilahirkan. Sejak kecilnya Abu ‘Isa sudah berminat dalam mempelajari ilmu agama dan mencari hadith. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negara antaranya bumi Hijaz, Irak, Khurasan dan lain-lain.

   Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadith untuk mendengar sendiri hadith dari ulama di tempat itu, dan beliau menghafal dan mencatatnya dengan baik semasa di dalam perjalanan atau ketika singgah di satu-satu tempat. 
   Ia tidak pernah mensia-siakan masanya dan beliau sentiasa mengambil kesempatan dengan seorang guru sedang ia dalam perjalanan menuju ke Makkah. Kisah ini akan dihuraikan lebih lanjut. Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, t"berbincang dan menukar pikiran sesama mereka,Imam at-Tirmidzi pada akhir hayatnya beliau menjadi buta, dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai sebagai orang yang buta,dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmidzi meninggal dunia dan ia wafat di Tirmiz pada malam isnin pada 13 Rajab tahun 279 H dalam usia 70 tahun.

Sejarah tentang Al-Jami’ Tirmidzi

   Kitab ini adalah salah satu kitab karya Imam Tirmidzi yang terbesar dan paling banyak manfaatnya,kitab ini termasuk salah satu di dalam “Kutubus Sittah” (Enam Kitab yang termasyhur dalam bidang ilmu Hadith) dan kitab hadits ini terkenal dengan nama Jami’ Tirmidzi, disempenakan nama pengarangnya iaitu Imam at-Tirmizi, yang juga terkenal dengan nama Sunan Tirmidzi. Namun nama pertamalah yang terkenal.
   Sebahagian ulama mengelarkan as-Sahih kepada kitap itu, sehingga mereka menamakannya dengan Sahih Tirmidzi. Setelah selesai menyususn kitab ini, imam at-Tirmidzi memperlihatkan kitabnya kepada para ulama dan mereka menerimanya dengan sangat baik sekali. Imam at-Tirmidzi berkata: “Setelah aku selesai menyusun kitab ini, aku perlihatkan kitab tersebut kepada ulama-ulama Hijaz, Irak dan Khurasan, dan mereka semuanya meredhoinya, mereka berkata’’ seperti di tempat tersebut ada Nabi S.A.W yang sedang berbicara.

   ” Imam Tirmidzi di dalam Al-Jami’-nya tidak hanya meriwayatkan hadith sahih sahaja tetapi juga meriwayatkan hadits-hadits hasan, da’if, garib dan mu’allal dengan menerangkan kelemahannya. Dalam pada itu, ia tidak meriwayatkan dalam kitabnya itu, kecuali hadith-hadith yang diamalkan atau dijadikan pegangan oleh ahli fiqh. Kaedah demikian ini merupakan cara atau syarat yang yang di tetapakan oleh beliau. Oleh sebab itu, ia meriwayatkan semua hadith yang memiliki sifat yang demikian itu, baik jalan periwayatannya itu sahih ataupun tidak sahih. beliau selalu memberikan penjelasan yang sesuai dengan keadaan setiap hadith.

    Diriwayatkannya, bahawa ia pernah berkata: “Semua hadith yang terdapat dalam kitab ini adalah dapat diamalkan.” Oleh kerana itu, sebagian besar ulama menggunakan hadith itu (sebagai pegangan), kecuali dua buah hadith, yaitu: Pertama, maknanya: “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wassalam menjamak shalat Zuhur dengan Asar, dan Maghrib dengan Isya, tanpa adanya sebab “takut” dan “dalam perjalanan.” “Jika ia peminum khamar, minum lagi pada yang keempat kalinya, maka bunuhlah dia.” Hadith ini adalah mansukh dan ia adalah hukum dari ijma ulama.
   Sedangkan mengenai shalat jamak dalam hadits di atas, para ulama berbeza pendapat mengenai hadith. Sebagian besar ulama berpendapat boleh (jawaz) hukumnya melakukan salat jamak di rumah selama tidak dijadikan kebiasaannya. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Sirin dan Asyab serta sebagian besar ahli fiqh dan ahli hadits juga Ibnu Munzir. Hadits-hadits da’if yang terdapat dalam kitab iniadalah bertujuan untuk memdapat kegairahan untk ber ibadat ia di panggil hadis fada’il al-a’mal (memberi semangat untuk melakukan amalan dan beribadat serta melakukan perkara kebajikan).Disalin dari Kutubus Sittah;Abu Syuhbah no.83


Selasa, 13 Disember 2011

Rahsia Pengajian Kitab Sunan Sittah


Rahsia Pengajian Kitab Sunan Sittah
Oleh al-Quraisy
   Sunan Sittah mahsyurnya diistilahkan kepada enam kitab hadis iaitu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasaie, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Ada pula pendapat yang mengatakan di tempat Sunan Ibnu Majah lebih sesuai dengan al-Muwatta’ atau Sunan Darimi kerana darjatnya lebih tinggi berbanding Sunan Ibnu Majah yang mengandungi pelbagai status hadis termasuklah hadis maudu’. 

   Namun, melihat kepada sistem pengajian hadis, Sunan Ibnu Majah adalah lebih sesuai dimasukkan dalam silibus pengajian kerana mempunyai kelebihan dan kepentingannya tersendiri. Adapun susunan (mengikut tertib) pengajian hadis adalah seperti berikut;
 
1) Sunan Tirmizi: (Menyebut ikhtilaf ulamak)
Kitab hadis yang pertama yang perlu dipelajari adalah Sunan Tirmizi. Melaluinya kita dapat melihat sejauh manakah ikhtilaf yang berlaku di kalangan ulamak dalam sesuatu perkara.

  
2) Sunan Abu Daud: (Menyebut dalil masing-masing ulamak)  
Setelah melihat ikhtilaf ulamak, perlulah kita mengetahui dalil-dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka.

3) Sahih Bukhari: (Mengajar cara istinbad hukum dan menyatakan hadis paling sahih)

 Setelah mengetahui dalil-dalil sekelian ulamak, maka Sahih Bukhari pula dipelajari untuk mengetahui dalil-dalil yang paling sahih. Melalui pengajian Sahih Bukhari juga, kita akan diajar cara untuk menginstinbad hukum daripada hadis, ini dapat kita lihat pada setiap ‘tarjamatul bab’ (tajuk bab) yang telah diistinbadkan oleh beliau daripada ayat Quran atau hadis yang diletakkan di bawah bab berkenaan.
 

4) Sahih Muslim: (Memperbanyakkan hadis sahih)
 
Imam Muslim memperbanyakkan hadis sahih dengan mengulanginya walaupun pada lafaznya sama tetapi melalui turuq (jalan sanad) yang berbeza, seolah-olah ingin menyatakan hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari banyak diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis yang lain yang tidak disebutkan Imam Bukhari di dalam kitabnya. Ini kerana, hadis yang dimuatkan oleh Imam Bukhari di bawah ‘tarjamatul bab’nya tidaklah banyak disebabkan syaratnya yang terlalu tinggi.
 

5) Sunan Nasaie: (Mengajar supaya meneliti hadis perawi) 
Imam Nasaie menjelaskan status perawi dari sudut yang sahih dan kecacatan (‘illal) pada matan sesebuah hadis, dan apa sebenarnya yang difahami oleh ahli ilmu berkenaan lafaz sesebuah hadis itu.
 

6) Sunan ibnu Majah: (Sebagai menguji kefahaman dalam bidang hadis) 
Ini merupakan langkah terakhir untuk menjadi alim dalam ilmu hadis, kerana padanya ada pelbagai hadis termasuklah yang maudu’, maka para pelajar dikehendaki menyatakan sendiri status hadis yang terdapat dalam kitab ini. Sekiranya maudu’, maka apakah sebabnya? Begitulah seterusnya, semuanya untuk menguji kefahaman mereka dalam bidang hadis.
Inilah yang perlu diketahui oleh para pencinta hadis yang ingin mendalami ilmu wahyu ini. Sesungguhnya susunan kitab Sunan Sittah bukanlah isyarat kepada kitab-kitab hadis yang paling muktabar dan sahih (selain Sahih Bukhari dan Muslim), tetapi semuanya mempunyai kepentingan tertentu dalam sistem pengajian hadis yakni sebagai asas utama yang wajib dipelajari sebelum mendalami kitab-kitab hadis yang lainnya.

Wallahuaklam.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sociable